Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Invent A/S

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige leverancer medmindre andet er skriftligt aftalt.

Definitioner

1. Betingelser betyder disse salgs- og leveringsbetingelser.
2. Invent menes der Invent A/S.
3. Kunde betyder de erhvervsdrivende, som benytter Invent A/S som leverandør.

 

Bestilling, priser og betaling

4. Invent er ikke forpligtet til at acceptere ordrer og forbeholder sig ret til at annullere eller afvise ordrer, herunder men ikke begrænset til de årsager, der er oplistet i pkt. 23. Der er først indgået en bindende aftale med Invent, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra Invent.

5. Prisen for de specifikke varer fremgår af den bekræftelse, kunden modtager fra Invent. Annoncerede priser er angivet eksklusiv moms og levering, medmindre andet specifikt fremgår.

6. Invent er berettiget til at begrænse salg af kampagne- eller tilbudsvarer, herunder fx begrænse mængden af det tilladte indkøb af en bestemt vare.

7. Opstår der omstændigheder, der påvirker omkostningerne for de varer, kunden har bestilt, herunder men ikke begrænset til forøgelse af råvare-, fremstillings- eller transportomkostningerne, er Invent berettiget til at ændre prisen med omgående virkning. Invent underretter hurtigst muligt kunden herom.

8. Betaling kan ske via bankoverførsel samt med de anviste kredit- og betalingskort.

9. Invent er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for kunden at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

10. For varer, der købes på kredit, skal betaling ske senest på forfaldsdatoen som angivet i fakturaen, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Alle udstående fakturaer vil automatisk betragtes som forfaldne, såfremt der sker betalingsmisligholdelse med en enkelt faktura. Invent er berettiget til at udveksle oplysninger med relevante kreditoplysningsbureauer. Såfremt der anmodes om kredit, er Invent ligeledes berettiget til at anmode om en kreditvurdering hos et relevant kreditoplysningsbureau, samt til at validere oplysninger om leveringsadresse, kreditkortindehaver mv.

11. Efter forfald forrentes Invents krav med 2% pr. måned. Kunden kan ikke modregne i Invents betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke kunden for betaling ved forfald.

 

Levering og ejendomsforbehold

12. Afhentning: For de fleste ordrer tilbyder Invent, at kunden gratis kan afhente varerne på vores hovedkontor ved Århus V.

13. Levering: Levering aftales specifikt i forbindelse med bestilling af varerne. Hvis kunden ønsker det, kan Invent dog sørge for transport for kundens regning til en adresse i Danmark. I så fald sker levering DAP (Incoterms2010) Varerne er klar til levering den dato, der er oplyst af Invent, og kunden er forpligtet til at være klar til at modtage varerne på det aftalte tidspunkt. Medmindre andet er aftalt, har Invent ligeledes ret til at levere før det anførte tidspunkt. I så fald skal Invent orientere kunden i god tid før den forventede tidligere levering.

14. Såfremt kunden ikke er klar til at modtage eller afhente varerne på det aftalte sted og tidspunkt, er Invent berettiget til at opbevare varerne for kundens regning og risiko, indtil genlevering kan ske. Udgifterne til forgæves levering og genlevering afholdes af kunden.

15. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som tilstrækkelig dokumentation for levering.

16. Såfremt forsinkelse er væsentlig, er kunden berettiget til at hæve den eller de ordrer, der er berørt af den væsentlige forsinkelse, såfremt Invent ikke inden 10 arbejdsdage efter at have modtaget et påkrav fra kunden har leveret den aftalte ordre. Hvis der er aftalt successiv levering, er kunden dog alene berettiget til at hæve ordrer for så vidt angår den eller de forsinkede delleverancer. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering, herunder ret til erstatning eller anden kompensation.

17. Uanset pkt. 16 er Invent berettigede til at levere senere end det aftalte tidspunkt i tilfælde af:
1. Force majeure
2. Forsinkelse, som skyldes Invent leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd
3. Usædvanligt vejrlig
4. Arbejdskonflikter uanset årsag
5. Offentlige påbud eller forbud, som Invent ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse

18. Invent bevarer ejendomsretten til varer leveret i henhold til disse Betingelser, indtil fuld betaling har fundet sted, således at Invent er berettiget til at tilbagetage varer, hvis betalingen ikke sker.

 

Fortrydelsesret, annullering, reklamation og garanti

19. Når Invent har udstedt en bekræftelse og varerne er blevet afsendt, kan ordrer ikke ændres eller annulleres, medmindre dette er godkendt af Invent.

20. Kunden skal straks ved modtagelsen, og altid inden varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.

21. Hvis der opdages fejl eller mangler i forbindelse med undersøgelsen i punkt 20, som ønskes påberåbt, skal det straks og senest 7 dage fra modtagelsen meddeles skriftligt til Invent. Hvis fejl eller mangler, som er opdaget eller burde have været opdaget, ikke meddeles skriftligt til Invent indenfor denne frist, kan de ikke senere gøres gældende.

22. Invent forbeholder sig retten til selv at vurdere og afgøre, hvordan en fejl eller mangel skal afhjælpes.

23. Invent har ret til at annullere udestående ordrer eller standse leveringen med omgående virkning såfremt, men ikke begrænset:
1. Et forfaldent beløb i henhold til en faktura ikke betales rettidigt
2. Der afgives urigtige eller vildledende oplysninger over for Invent
3. Kunden er insolvent
4. Kunden væsentligt har misligholdt aftalen
5. En købspris er fejlagtigt angivet
6. Købet er foretaget af en konkurrerende virksomhed
7. Købet er foretaget med videresalg for øje

24. Vi forbeholder os retten til at annullere din ordre eller dele av ordren, hvis produktet er udsolgt. I tilfældet af at der er udsolgt, vil du besked om dette, og eventuelt samtidig få information om, hvad vi kan tilbyde i stedet. Du vil få muligheden for at acceptere vores nye tilbud med de ændringer, vi angiver i forhold til din bestilling, eller annullere bestillingen. Endvidere tages der forbehold for annullering af ordrer, der er beregnet til videresalg.
25. Hvis en vare er omfattet af en fabriksgaranti kan denne alene gøres gældende mod udstederen af denne garanti og aldrig mod Invent.

26. Der ydes 1 års reklamationsret. Såfremt kunden ønsker at udnytte reklamationsretten, skal kunden skriftligt reklamere straks efter, at kunden er eller burde være blevet bekendt med fejlen, og senest inden 1 år efter levering.

27. Invent sælger både varer, der er fremstillet til privat og erhvervsmæssig brug. Anvendes en vare, der er fremstillet til privat brug på en måde eller i et omfang, der ikke kan betragtes som sædvanlig for privat brug, bortfalder reklamationsretten. I tvivlstilfælde kan kunden rette henvendelse til Invent og få oplyst, om en vare er fremstillet med henblik på privat eller erhvervsmæssig brug.


Ansvar

28. Invent påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som Invent har ydet i forbindelse med køb af varer fra Invent.

29. Invent fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder men ikke begrænset til driftstab, indtægtstab, mistede besparelser, tab eller beskadigelse af data, goodwill, forretningsmuligheder eller omdømme.

30. Invents ansvar begrænses i enhver henseende til maksimalt at udgøre værdien af de fakturerede varer.

31. Invent er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Invent kontrol, og som Invent ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


Produktansvar

32. Invent er kun ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede varer, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

33. Hvis Invent måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Invent skadefrie for det ansvar, som Invent måtte blive pålagt, og som er videregående end Invent ansvar efter ovenstående bestemmelser. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler et eventuelt produktansvarserstatningskrav mod Invent fra tredjemand i anledning af varer leveret af Invent via kunden til tredjemand.

34. Invent produktansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til forsikringssummen for Invent produktansvarsforsikring, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser.

Software
35. For software som sælges separat eller som følger med øvrige produkter gælder de vilkår, der til enhver tid er fastsat af leverandøren af softwaren. Kunden får en ikke-eksklusiv begrænset brugsret til softwaren. Kunden opnår ikke anden ret, herunder ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til softwaren.

 

Underleverandører

36. Invent er berettiget til at anvende underleverandører til at opfylde sine forpligtelser. Invent vedbliver dog at være ansvarlige i henhold til aftalen med kunden medmindre andet specifikt aftales.

 

Ændringer

37. Invent forbeholder sig ret til løbende at ændre i Betingelserne.

38. Betingelserne kan til enhver tid fraviges helt eller delvist i aftalen mellem Invent og kunden.
Lovvalg og værneting
39. Betingelserne samt den eller de aftaler, der indgås i henhold hertil, er underlagt dansk ret, og Københavns Byret skal være værneting for alle sager, uanset om en sag er baseret på rettigheder og forpligtelser i eller uden for kontrakt.

 

Kontaktoplysninger

40. INVENT A/S (CVR- nr.: 34610762), Ursusvej 3, 8464 Galten, Danmark. Telefonnummer: 70 20 35 72.

Copyright © 2021 3DM